Akce

22.května proběhl křest knihy Rozkl(r)ádání státu

Redakce (16.05.2012)
22.května proběhl křest knihy Rozkl(r)ádání státu 22.května proběhl křest knihy Rozkl(r)ádání státu

22. 5. 2012 v Paláci knih Luxo proběhl křest knihy známé politoložky prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc. Knihu pokřtila prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Zazpívala vokální skupina Jezinky .

Známá česká politoložka hledá odpověď na řadu otázek, které si veřejnost klade – co se v této zemi děje, proč se tomu tak děje a zda existuje nějaké východisko. Jde o sérii krátkých textů, v nichž autorka pojmenovává nešvary bující v naší společnosti, hledá jejich kořeny a podstatu. Ke srozumitelnosti přispívá řada konkrétních příkladů a rozborů kauz z poslední doby.

Knížka je rozdělena do čtyř částí. První se týká politické kultury ve velmi širokém pojetí. Na pravou míru jsou uváděny některé „mýty“ –  stereotypy, které jsou ve veřejnosti pevně zakotveny a vytvářejí tak prostor pro manipulaci, brání v hledání racionálních řešení a vedou nás na scestí.

Druhá část se zaměřuje na fungování státu a jeho složek – probírá roli politických stran, státní správy, Ústavního soudu, médií, občanské společnosti i vztah k Evropské unii a poukazuje na skutečnost, že nastavení a chod institucí jsou klíčové pro úspěšný vývoj v demokratických společnostech.

Třetí část  tvoří „případová studie“ plzeňských práv. Tuto kauzu, která vzbudila velký ohlas ve veřejnosti, policie nikdy nevyšetřila a závěry univerzitní komise nebyly s ohledem na ochranu osobních dat nikdy plně zveřejněny. Poprvé je zde předloženo hlubší vzájemné propojení faktů a jejich analýza – jde o skutečně učebnicový příklad formování klientelistických vazeb, propojování politiky, ekonomiky, práva.

Závěrečná část nastiňuje, co s tím – kdo může učinit změnu, co musí změna obsahovat a jak ji lze prosadit. 

Knížka je určena širšímu publiku a měla by přispět k posílení kritického myšlení a zvýšení zájmu o věci veřejné. Jedině aktivní veřejnost bude schopna se rozkládání státu bránit.

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Česká politoložka, vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a předsedkyně Akreditační komise ČR, je známa z mnoha televizních a rozhlasových publicistických pořadů.

V roce 1981 absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1987 získala vědeckou hodnost kandidátky věd v Orientálním ústavu ČSAV, habilitovala se v oboru politologie v roce 1994, profesorkou v oboru politologie se stala v roce 2003 jako vůbec první žena v České republice.

Patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989. V 90. letech byla členkou výkonného výboru České společnosti pro politické vědy, v letech 2003–2006 její předsedkyní. Je členkou řady odborných grémií a vědeckých rad, autorkou a spoluautorkou několika monografií a učebních textů, vědeckých článků, z nichž mnohé byly publikovány v zahraničí v prestižních nakladatelstvích a recenzovaných či impaktovaných časopisech.

Podílela se na řešení zahraničních grantů a projektů, od roku 1997 se účastnila všech světových politologických kongresů. V letech 2000–2006 byla členkou výkonného výboru Mezinárodní politologické asociace (IPSA), v roce 2003 se stala její viceprezidentkou. V roce 2009 ji redakce Listy udělila cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog.


Fotografie z akce:

Zazpívala vokální skupina JezinkyZleva Ilustrátorka knihy Kateřina  Kloubová, Vladimíra Dvořáková a
Dana Zadražilová  Vladimíra Dvořáková a čtenáři jejích knih